Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

Dr.Trần Mạnh Tiến at Phat diem-Ninh binh

Dr.Trần Mạnh Tiến at Phat diem-Ninh binh

To take full advantage of Flickr, you should use a JavaScript-enabled browser and
install the latest version of the Macromedia Flash Player.

F.decorate(_ge('button_bar'), F._photo_button_bar).bar_go_go_go(2438643962, 0);
F.decorate(_ge('photo_notes'), F._photo_notes).notes_go_go_go(2438643962, 'http://farm4.static.flickr.com/3175/2438643962_ea7e13a952_t.jpg', '3.1444');

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét